Zakres działalności – czynności notarialne:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.


Notariusz dokonuje następujących czynności: (art. 79 ustawy Prawo o notariacie)

1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

          
Dokumenty wymagane do podpisania aktu notarialnego:


1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA DZIAŁKI (lub inna umowa przenosząca własność, umowa przedwstępna lub zobowiązująca do takiej czynności):
a) odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer tej księgi.
b) podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego, akt własności ziemi itd.).
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, oraz NIP – nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),
d) wartość rynkowa nieruchomości,    
e) warunki i data wydania działki,
f) numer rachunku bankowego,
g) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
h) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy wraz z informacją o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego
i) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej - gdy dla nieruchomości urządzonej księgi wieczystej,
j) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział wraz z mapą podziałową.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA ZAMIANA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ (lub inna umowa przenosząca własność, umowa przedwstępna lub zobowiązująca do takiej czynności):
a) odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer tej księgi,
b) podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego),
c) dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
d) wartość rynkowa lokalu,
e) warunki i data wydania lokalu,
f) nr rachunku bankowego,
g) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
h) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
i) dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

3. ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
a) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
b) podstawa nabycia (przydział lokalu lub wypis aktu notarialnego lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
c) odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona lub numer tej księgi,
d) dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
e) wartość rynkowa lokalu lub jego cena,
f) warunki i data wydania lokalu,
g) nr rachunku bankowego,
h) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
i) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

4. TESTAMENT:
a) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
b) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
a) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP adres zameldowania),
b) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
c) opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
a) akt zgonu spadkodawcy,
b) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
c) akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
d) nr PESEL zmarłego.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)
a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania).

Kontakt

tel: 668-303-984
tel: 41-242-80-52
e-mail: michal.durnas@kin.pl

Mapa dojazdu